Train the Trainer - Sekoia

Train the Trainer

Train the trainer modellen där projektledare från Sekoia ansvarar för implementeringen av det första boendet och ni ansvarar för resterande implementeringar med uppföljningsstöd från Sekoia.

För att kunna skapa en stabil grund för Sekoia behövs ett team upprättas hos kunden. Detta team deltar under den första implementeringen, som Sekoia håller i helt och hållet, för att se och lära.

Vem är en del av laget?

Teamet bör bestå av ett antal utbildare och en intern projektledare som kan hålla i allt det praktiska med att ordna med utbildningslokaler bjuda in deltagare mm mm. Projektledaren behöver också ansvara för uppföljning och statusmöten i driften internt och vara den person som har ett nära samarbete med Sekoias projektledare kring införande och drift. Det behövs också en systemförvaltare som ansvarar för uppsättningen av miljö och som sen kan göra eventuella justeringar och tillägg under driften.

Supportverktyg för Train the Trainer

Sekoia Guide

Redskap till undervisning och träning för personal/medarbetare“, Hur-redskap” i vardagen

Sekoia Universum

I universum kan du hitta t.ex. Sekoias Implementeringsförlopp och agendor för möten.

Utbildning

Så ser vi till att ni känner er trygga med Sekoia.