Ett nytt sätt att dokumentera vård och omsorg - Sekoia

Ett nyt sätt att dokumentera

En ny generation journalsystem för stöd, vård och omsorg. Allt du planerar och utför, dokumenterar Sekoia automatiskt. Sluta med tidskrävande och otydlig journalföring. Lätt och precis dokumentation som frigör tid för utförare inom stöd, vård och omsorg.
"Tack vare Sekoia har vi kunnat minska mängden administration och kan vara mer närvarande hos våra kunder."
Jane Lundvall, Verksamhetschef på Frösunda Omsorg Hanveden

En ny generation av journalsystem

Automatisk dokumentation

Med ett enkelt tryck signerar du utförd insats. Flytta eller ställ in insatser. Avvikelser dokumenteras automatiskt. Med full spårbarhet, styrt av behörigheter och delegering.
Uppgifter på en platta

Sparar dig tid

Dokumentera och registrera i direkt anslutning till insatsen. En strukturerad insamling av information ger bättre förutsättningar för uppföljning och rapportering.
Planer på en platta

Personcentrerad enligt IBIC

Planer är hjärtat i all vård och omsorg. Varje insats kan kopplas till en plan där mål och behov tydliggörs. Planer kan upprättas enligt IBIC med ICF koder eller valfri struktur.

Fast pris och obegränsat antal användare

Planering & Signering

Dokumentation & Journalföring

Avvikelser & Kvalitet

Glöm det gamla sättet att dokumentera och timmarna på kontoret att uppdatera journaler. Den nya generation journalsystem delar inte upp omsorgen i moduler. Transparens ger överblick och bättre resultat för både SoL och HSL.

Ett system som lever upp till kraven

KMD Sekoia är utvecklat enligt Socialstyrelsens riktlinjer för dokumentation och uppfyller de lagkrav som styr journalföring och informationshantering. Ett heltäckande system som används av både privat och offentlig verksamhet inom stöd, vård och omsorg.

Vem får göra vad i systemet? Det styr ni och allt loggas med en fullständig verifieringskedja.

Sekoia är ett användarvänligt system som säkerställer ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

Idag används Sekoia i en rad olika verksamheter. Vårt system kan skräddarsys för att passa just era behov. Inget “one size fits all”.

Några av de organisationer vi samarbetar med

Sekoia animation